VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Završni rad sastoji se od izrade rada i obrane rada.
Vremenik izrade i obrane završnog rada donosi Školski odbor na prijedlog ravnateljice škole do 30.
rujna za tekuću školsku godinu.
Vremenik sadrži rokove za izbor tema, izradu i predaju završnog rada, rokove obrane završnog rada
te datum uručivanja svjedodžbi o završnome radu.