IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA

IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Teme, Vremenik izrade i obrane završnog rada, potrebni dokumenti za prijavu i obranu zavšnog rada

PRAVILNIK O IZRADI I OBRANI ZAVRŠNOG RADA

Ovim se pravilnikom propisuju sadržaj, uvjeti, način i postupak izradbe i obrane završnog rada redovitih učenika i  polaznika obrazovanja odraslih …

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Završni rad sastoji se od izrade i obrane rada. Vremenik izrade i obrane završnog rada donosi Školski odbor na prijedlog ravnateljice škole do 30. rujna za tekuću školsku godinu.
Vremenik izrade i obrane završnog rada za školsku godinu 2022./2023.

Teme za završni rad, u suradnji s nastavnicima struke -nositeljima tema donosi ravnateljica do 20. listopada za sve rokove u tekućoj školskoj godini na prijedlog stručnih vijeća. Teme mogu biti i prijedlozi učenika ako su u skladu s ciljevima i zadaćama nastavnog programa prema kojemu se učenik obrazovao. Učenici teme za završni rad biraju najkasnije do 31. listopada tekuće školske godine.

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

pripremio: Hrvoje Šestanj, dipl. ing. 

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

teme za završni rad 

pripremio: Alan Legin, dipl. ing.

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

teme za završni rad

pripremio: Igor Nemet, dipl.ing.

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

teme za završni rad

pripremila: Verica Stepić