IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA

IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Teme, Vremenik izrade i obrane završnog rada, potrebni dokumenti za prijavu i obranu završnog rada

STANJE PRIJAVA ZA IZBOR TEME

PRAVILNIK O IZRADI I OBRANI ZAVRŠNOG RADA

Ovim se pravilnikom propisuju sadržaj, uvjeti, način i postupak izradbe i obrane završnog rada redovitih učenika i  polaznika obrazovanja odraslih …

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ŠKOLSKA GODINA 2022./2023.

Završni rad sastoji se od izrade i obrane rada. Vremenik izrade i obrane završnog rada donosi Školski odbor na prijedlog ravnateljice škole do 30. rujna za tekuću školsku godinu.
Vremenik izrade i obrane završnog rada za školsku godinu 2022./2023.

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ŠKOLSKA GODINA 2023./2024.

Završni rad sastoji se od izrade i obrane rada. Vremenik izrade i obrane završnog rada donosi Školski odbor na prijedlog ravnateljice škole do 30. rujna za tekuću školsku godinu.
Vremenik izrade i obrane završnog rada za školsku godinu 2023/2024.

Teme za završni rad, u suradnji s nastavnicima struke -nositeljima tema donosi ravnateljica do 20. listopada za sve rokove u tekućoj školskoj godini na prijedlog stručnih vijeća. Teme mogu biti i prijedlozi učenika ako su u skladu s ciljevima i zadaćama nastavnog programa prema kojemu se učenik obrazovao. Učenici teme za završni rad biraju najkasnije do 31. listopada tekuće školske godine.

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

teme za završni rad

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

teme za završni rad 

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

teme za završni rad

 

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

teme za završni rad