Izrada i obrana završnog rada

IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Teme za završne radove, online prijave, ključni datumi …

teme za završne radove

Teme za završni rad, u suradnji s nastavnicima struke – nositeljima tema donosi ravnateljica do 20. listopada 2017. za sve rokove u školskoj godini 2017./2018. na prijedlog stručnih vijeća.

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Završni rad sastoji se od izrade i obrane rada. Vremenik izrade i obrane završnog rada donosi Školski odbor na prijedlog ravnateljice škole do 30. rujna za tekuću školsku godinu.

Vremenik sadrži rokove za izbor tema, izradu i predaju završnog rada, rokove obrane završnog rada, te datum uručivanja svjedodžbi o završnome radu.

PRAVILNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOG RADA

kalendar ključnih datuma

ZIMSKI ROK 2017./2018.

TEME ZA ZAVRŠNI RAD RAVNATELJICA DONOSI DO 20. LISTOPADA 2017.

IZBOR TEME NAJKASNIJE DO 31. LISTOPADA 2017.

ROK ZA PRIJAVU OBRANE I PREDAJU RADA DO 30. STUDENOGA 2018.

PREDAJA RADA MENTORU DO 30. STUDENOGA 2018. DO 12. SATI

PISANI DIO IZRADE PREDAJE SE DO 14. PROSINCA 2018.

OBRANA RADA TIJEKOM VELJAČE 2019.