Pravo na pristup informacijama

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
NN 83/2014, (1614), pravilnik, 11.7.2014.

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018, (805), zakon, 9.5.2018.

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/2013 i 85/2015.

Kontakt podatci službenice za zaštitu podataka:  danijela.subaric1@skole.hr

Financijski plan za 2017.