TEHNIČAR/KA ZA RAČUNALSTVO

TEHNIČAR/KA ZA RAČUNALSTVO

program četverogodišnjeg trajanja obrazovanja

Osnovne karakteristike programa

moderan program usklađen s trenutnim tehničkim dostignućima u području računalstva program je fleksibilan u svim strukovnim modulima i predmetima s mogućnošću jednostavne implementacije novih dostignuća velik broj sati laboratorijskih vježbi u svim strukovnim predmetima stavlja temeljni naglasak na praktična znanja i vještine polaznika program pokriva čitavo područje računalstva što je osigurano kroz različite strukovne predmete sustavno raspoređene kroz sve četiri godine obrazovanja – sadržaji pojedinih područja se sustavno nadograđuju, od osnovnih prema složenijim

Kompetencija ovog zanimanja objedinjuje poslove:

  • rada na računalu (npr. programiranje) pripreme i obrade podataka (npr. računalni operater) kontrole, pripreme i obrade podataka.
  • oblikovanje baza podataka administracije baza podataka
  • projektiranja informacijskih sustava operatera na vanjskoj računalnoj opremi (npr. računalne mreže)
  • sistemskog inženjerstva nižeg stupnja složenosti, uključujući administraciju operacijskih sustava i računalnih mreža
  • osiguranja kvalitete edukacije krajnjih korisnika marketinga i prodaje u području ICT-ja druge srodne poslove.

Perspektive u zanimanju – nastavak obrazovanja, karijera...

Sve složeniji automatizirani uređaji zahtijevaju odgovarajuće znanje i vještine, posebno sa stajališta programiranja i sistemskog održavanja informacijskih sustava te upravljanja procesima, kojima je ovo zanimanje namijenjeno.

Znanja potrebna za ovo zanimanje jesu iz područja elektrotehnike, elektronike, informatike i računalstva.

Zanimanje je polivalentno i neovisno o izbornom modulu koji se pohađa te daje dobru bazu znanja za tipične poslove tehničara za računalstvo.

Tehničar i tehničarka za računalstvo dobra je podloga za specijalizacije i dalji nastavak školovanja na veleučilišnim i sveučilišnim studijima elektronike, računalstva ili informatike, posebno za polaznike koji unutar izbornih predmeta izaberu Primijenjenu matematiku i snažniju bazu programerskih predmeta

CILJ KURKULUMA
osigurati polaznicima stjecanje strukovnih kompetencija propisanih standardom strukovne kvalifikacije tehničara za računastvo
TRAJANJE OBRAZOVANJA
četiri godine
UVJETI UPISA, TIJEKA I ZAVRŠETKA OBRAZOVANJA
završena osnovna škola
STANDARD ZANIMANJA
Zanimanje tehničar za računalstvo obuhvaća praktična znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova iz područja ljudskih djelatnosti povezanih s: projektiranjem, izradbom i održavanjem manje složenih relacijskih baza podataka i računalnih programa, nadziranjem i dijagnosticiranjem te evidentiranjem i otklanjanjem hardverskih i softverskih problema, educiranjem i pomaganjem korisnicima u rješavanju njihovih problema, konfiguriranjem i održavanjem računala, lokalne računalne mreže, računalnih i informacijskih sustava.
Uobičajeni / poželjni stavovi i obrasci ponašanja
tehnička polivalentnost inovativnost spremnost na kontinuirano stjecanje znanja i vještina u korak s tehnološkim trendovima točnost dosljednost komunikativnost sklonost timskom radu.
Previous slide
Next slide

Nastavni plan i program

041624 TEHNIČAR/KA ZA RAČUNALSTVO

za razredne odjele:
1.A, 1.B, 1.C, 1.F, 1.G,
2.A, 2.B, 2.C, 2.F, 2.G,
3.A, 3.B, 3.C, 3.F, 3.G,
4.A, 4.B, 4.C, 4.F, 4.G

Kompetencije i ishodi učenja - pojedinac će ...

oblikovati, isplanirati, konstruirati i nacrtati jednostavne digitalne elektroničke sklopove te definirati i interpretirati logičke dijagrame njihova rada koristiti osnovne zakone u području elektrotehnike te njihovu primjenu na rad osnovnih elektroničkih komponenti
oblikovati, isplanirati, konstruirati i nacrtati jednostavne digitalne elektroničke sklopove te definirati i interpretirati logičke dijagrame njihova rada koristiti osnovne zakone u području elektrotehnike te njihovu primjenu na rad osnovnih elektroničkih komponen
oblikovati, isplanirati, konstruirati i konfigurirati jednostavnije računalne mrežne sustave koristeći LAN topologije projektirati i izraditi jednostavnu relacijsku bazu podataka te korištenjem SQL jezika obavljati čitanje i upis podataka dijagnosticirati jednostavne probleme računalnih sustava u radu te obaviti instalacije operacijskog sustava, antivirusnih programa ili osnovnog korisničkog softvera
opisati osnovnu strukturu modernih operacijskih sustava i njihove elemente razlikovati temeljne elemente građe mikroračunala i mikroprocesora i njihove odnose te nacrtati blok sheme te dijagrame stanja sustava u radu primjenjivati IT tehnologiju u poslovanju za izradbu dopisa, tabličnih proračuna, prezentacija i baza podataka te pregled internet stranica i korespondenciju
upotrijebiti i primjenjivati temeljene programske strukture i algoritme (nizove, polja, petlje, grananja) u izradbi programskih rješenja manjeg stupnja složenosti korištenjem metoda i alata sekvencijalnog programiranja izvesti završni projekt pri tome se vodeći postavljenim zahtjevima i standardima,
primjenom modernih tehnologija, alata i metodologije primjenjivati propise kontrole kvalitete i osiguranja kvalitete koristiti stručnu literaturu, poštovati zakonske propise i primjenjivati norme propisane za rad u tehnici izrađivati i ažurirati tehničku i tehnološku dokumentaciju
izrađivati ponudbenu dokumentaciju na temelju tehnološke dokumentacije razvijati kvalitetnu komunikaciju sa suradnicima i klijentima
pratiti te primjenjivati zakonske propise zaštite na radu primjenjivati zaštitu okoliša i održivog razvoja
procjenjivati vlastite sposobnosti i primjenjivati ih u svakodnevnoj praksi razviti potrebu za cjeloživotnim učenjem konfigurirati složenije računalne mreže bazirane na LAN tehnologiji u manjim tvrtkama i uredima, primjenom usmjerivača i preklopnika te druge mrežne opreme (npr. DSL)
analizirati sigurnosne prijetnje za informacijske sustave i pojedinačne korisnike te primjenjivati metode i alate zaštite i smanjenja rizika od sigurnosnih incidenata projektirati i izraditi složenije interaktivne web stranice koje se povezuju na bazu podataka korištenjem skriptnih jezika (HTML, CSS, XML i Java Script) te razvojnih alata za web programiranje (PHP)
projektirati i izraditi složeniju relacijsku bazu podataka te korištenjem SQL jezika izvršavati složene selekcije podataka čitanje i upis podataka koristiti složenije matematičke operacije kao što su rješavanje problema optimizacije pomoću diferencijalnog računa, limesi i nizovi podataka
analizirati sigurnosne prijetnje za informacijske sustave i pojedinačne korisnike te primjenjivati metode i alate zaštite i smanjenja rizika od sigurnosnih incidenata projektirati i izraditi složenije interaktivne web stranice koje se povezuju na bazu podataka korištenjem skriptnih jezika (HTML, CSS, XML i Java Script) te razvojnih alata za web programiranje (PHP) projektirati i izraditi složeniju relacijsku bazu podataka te korištenjem SQL jezika izvršavati složene selekcije podataka čitanje i upis podataka koristiti složenije matematičke operacije kao što su rješavanje problema optimizacije pomoću diferencijalnog računa, limesi i nizovi podataka projektirati i izraditi složenije računalne programe sa grafičkim sučeljem za prezentaciju rezultata i stanja, uz korištenje algoritama pretraživanja te komunikaciju s bazom podataka, korištenjem objektno orijentiranih razvojnih alata i programa ovisno o odabranim izbornim jedinicama ishoda učenja i modulima,
proširiti stečena znanja iz obveznog dijela kurikuluma te steći dodatne vještine nužne za izradbu multimedijskih sadržaja, web stranica te programiranje mobilnih uređaja dijagnosticirati složenije smetnje u radu računalnih sustava, osobnih i poslužiteljskih računala te otklanjati dijagnosticirane kvarove i probleme...
instalirati i održavati poslužiteljske i klijentske operacijske sustave i radna okruženja na razini manje tvrtke ili ureda do razine složenosti domene
Previous slide
Next slide