Seminar fotonaponske elektrane

CENTAR OIE I ENERGETSKE ELETRONIKE

SEMINAR FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Otvara se novi termin za SEMINAR FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

od 5. do 9. studenoga 2018. s početkom u 8.00 sati.

PRIJAVE ZA SEMINAR OTVORENE SU DO 31. LISTOPADA 2018.

Ovim programom izobrazbe stječu se teorijska i praktična znanja u trajnju od 40 sati (20 sati teorije i 20 sati praktične nastave)

Nakon odslušanog seminara  dobiva se UVJERENJE O ZAVRŠENOM PROGRAMU IZOBRAZBE i pristupa se polaganju ispita, nakon položenog ispita dobiva se CERTIFIKAT ZA RADOVE POSTAVLJANJA FOTONAPONSKIH SUSTAVA.

Polaznik seminara uz ispunjenu prijavu prilaže i dokumentaciju:

  1. Presliku svjedodožbe ili diplome
  2. presliku potvrde HZZMO o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZZMO ili potvrdu o radnom iskustvu u struci
  3. opis radnog iskustva na poslovima u struci
  4. liječničku potvrdu za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od tri metra prema posebnom propisu.
CIJENA PROGRAMA SEMINARA: 3.800,00 kn 
CIJENA POLAGANJA ISPITA:  1.200,00 kn