Stručna vijeća

Stručno vijeće je stručno tijelo koje skrbi o što uspješnijem izvođenju nastave prema izvedbenom planu i programu pojedinog nastavnog predmeta ili skupine srodnih predmeta.

Nastavničko vijeće određuje koji nastavni predmeti ulaze u skupinu srodnih predmeta, za što se osniva stručno vijeće. U školskoj godini 2015./2016. radit će jedanaest stručnih vijeća.

Vijeće radi na sastancima koji se održavaju prema potrebi. Sastanke vijeća saziva, priprema i vodi voditelj vijeća, a u slučaju opravdane spriječenosti zamjenik.