Pravo na pristup informacijama


Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13.)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 137/04.)

Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 38/11.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravo na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 85/15.)

Priloženi dokumenti:
Godisnje izvjesce.pdf
Financijski plan za 2016..pdf
Financijsko izvjesce 21-114-588-19765-FI.pdf
Plan nabave za 2016..pdf