Seminar mehatronika


Mehatronika

    M – 1
     MEHATRONIKA
     Cilj:
Polaznika seminara osposobiti za samostalan rad u praksi pri
projektiranju i održavanju složenog mehatroničkog sustava.
   Sadržaj
seminara:
– Osnovna struktura mehatroničkog sustava
– Tehnička dokumentacija (funkcionalni dijagram, funkcijski plan…)
– Napredno programiranje  PLC-a  (STL/AWL/KOP)
– Praktično spajanje ulaza / izlaza (I/O) na PLC
– Modularni proizvodni sustavi MPS
– Održavanje mehatroničkog sustava
  Vježbe:
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke iz prakse, na računalu
crta i provjerava sheme, programira logičke kontrolere (PLC),
praktično spaja elektromagnetske ventile na PLC i izvršne elemente
(pneumatske, hidrauličke električne) i pušta sustav u rad.
  Trajanje:
3 dana (cca 24 š.s.)
   Cijena:   3100  kn
   Nastavni
materijal:
Svaki polaznik dobiva nastavne materijale koji se
sastoje od priručnika, elektroničkih materijala i
vježbi rađenih na seminaru.