Hidraulika


Hidraulika (simulacija)Hidraulika

    H – 1
     HIDRAULIKA
     Cilj:
Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti hidraulike i
hidrauličkog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi
pri projektiranju i održavanju hidrauličkih sustava.
   Sadržaj
seminara:
– Osnovni pojmovi i zakoni u hidromehanici
– Hidrauličke tekućine i instalacije
– Hidrauličke crpke, agregati
– Hidraulički izvršni elementi (cilindri, motori)
– Hidraulički upravljački elementi (razvodnici, tlačni ventili…)
– Projektiranje hidrauličke sheme
– Održavanje hidrauličkih sustava
  Vježbe:
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke iz prakse, na računalu
crta i provjerava shemu. Spaja hidrauličke elemente na didaktičkom
ispitnom stolu i pušta sustav u rad.
  Trajanje:
3 dana (cca 24 š.s.)
   Cijena:   3100  kn
   Nastavni
materijal:
Svaki polaznik dobiva nastavne materijale koji se
sastoje od priručnika, elektroničkih materijala i
vježbi rađenih na seminaru.