Hidrauličko upravljanjeHidrauličko upravljanje

   H – 2
  HIDRAULIČKO UPRAVLJANJE
     Cilj:
Polaznika seminara naučiti napredne tehnike hidrauličkog
upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri
projektiranju i održavanju složenih hidrauličkih sustava.
   Sadržaj
seminara:
– Hidraulički motor
– Hidraulički akumulator
– Sinkronizacija rada cilindara
– Funkcionalni dijagram, funkcionalni plan
– Hidraulički upravljački elementi
– Projektiranje složenijih hidrauličkih shema
– Održavanje hidrauličkih sustava
– Primjeri iz prakse
  Vježbe:
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke, na računalu
provjerava nacrtanu shemu te spaja elemente na didaktičkoj
opremi i pušta hidraulički sustav u rad.
  Trajanje:
3 dana (cca 24 š.s.)
   Cijena:   3100  kn
   Nastavni
materijal:
Svaki polaznik dobiva nastavne materijale koji se
sastoje od priručnika, elektroničkih materijala i
vježbi rađenih na seminaru.