Elektrohidraulika


Elektrohidraulika

    EH – 1
     ELEKTROHIDRAULIKA
     Cilj:
Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektrohidraulike i
metode elektrohidrauličkog upravljanja. Osposobiti ga za
samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog
elektrohidrauličkog sustava.
   Sadržaj
seminara:
– Osnovni pojmovi i zakoni u elektrotehnici
– Elektrohidraulički upravljački elementi
– Relejna tehnika upravljanja
– Slikovni simboli i norme crtanja hidrauličkih shema
– Izrada elektrohidrauličkih shema upravljanja
– Prikaz upravljanja pomoću funkcionalnog dijagrama
– Upravljanje ovisno o tlaku, putu i vremenu
– Održavanje elektrohidrauličkog sustava
  Vježbe:
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke iz prakse, na računalu
pomoću programa (FluidSIM-Hydraulics V 3.6) crta i provjerava
shemu. Spaja električne i hidrauličke elemente na didaktičkom
ispitnom stolu i pušta sustav u rad.
  Trajanje:
3 dana (cca 24 š.s.)
   Cijena:   3100  kn
   Nastavni
materijal:
 
Svaki polaznik dobiva nastavne materijale koji se
sastoje od priručnika, elektroničkih materijala i
vježbi rađenih na seminaru.

 

Powered by Joo