Javna nabava


Sukladno članku 13. stavku 9. točki 1. Zakona o javnoj nabavi ( „ Narodne novine “ broj 90/11. ) izdaje se

OBAVIJEST

o nepostojanju sukoba interesa

pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

            Ne postoje gospodarski subjekti u kojima predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove niti u kojima je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu s više od 0,5%.

PLAN NABAVE 2016.

REGISTAR UGOVOR O JAVNOJ NABAVI