pojedinac će

 • oblikovati, isplanirati, konstruirati i nacrtati jednostavne digitalne elektroničke sklopove te definirati i interpretirati logičke dijagrame njihova rada koristiti osnovne zakone u području elektrotehnike te njihovu primjenu na rad osnovnih elektroničkih komponenti
 • oblikovati, isplanirati, konstruirati i nacrtati jednostavne digitalne elektroničke sklopove te definirati i interpretirati logičke dijagrame njihova rada koristiti osnovne zakone u području elektrotehnike te njihovu primjenu na rad osnovnih elektroničkih komponenti
 • oblikovati, isplanirati, konstruirati i konfigurirati jednostavnije računalne mrežne sustave koristeći LAN topologije projektirati i izraditi jednostavnu relacijsku bazu podataka te korištenjem SQL jezika obavljati čitanje i upis podataka dijagnosticirati jednostavne probleme računalnih sustava u radu te obaviti instalacije operacijskog sustava, antivirusnih programa ili osnovnog korisničkog softvera
 • opisati osnovnu strukturu modernih operacijskih sustava i njihove elemente razlikovati temeljne elemente građe mikroračunala i mikroprocesora i njihove odnose te nacrtati blok sheme te dijagrame stanja sustava u radu primjenjivati IT tehnologiju u poslovanju za izradbu dopisa, tabličnih proračuna, prezentacija i baza podataka te pregled internet stranica i korespondenciju
 • upotrijebiti i primjenjivati temeljene programske strukture i algoritme (nizove, polja, petlje, grananja) u izradbi programskih rješenja manjeg stupnja složenosti korištenjem metoda i alata sekvencijalnog programiranja izvesti završni projekt pri tome se vodeći postavljenim zahtjevima i standardima,
 • primjenom modernih tehnologija, alata i metodologije primjenjivati propise kontrole kvalitete i osiguranja kvalitete koristiti stručnu literaturu, poštovati zakonske propise i primjenjivati norme propisane za rad u tehnici izrađivati i ažurirati tehničku i tehnološku dokumentaciju
 • izrađivati ponudbenu dokumentaciju na temelju tehnološke dokumentacije razvijati kvalitetnu komunikaciju sa suradnicima i klijentima
 • pratiti te primjenjivati zakonske propise zaštite na radu primjenjivati zaštitu okoliša i održivog razvoja
 • procjenjivati vlastite sposobnosti i primjenjivati ih u svakodnevnoj praksi razviti potrebu za cjeloživotnim učenjem konfigurirati složenije računalne mreže bazirane na LAN tehnologiji u manjim tvrtkama i uredima, primjenom usmjerivača i preklopnika te druge mrežne opreme (npr. DSL)
 • analizirati sigurnosne prijetnje za informacijske sustave i pojedinačne korisnike te primjenjivati metode i alate zaštite i smanjenja rizika od sigurnosnih incidenata projektirati i izraditi složenije interaktivne web stranice koje se povezuju na bazu podataka korištenjem skriptnih jezika (HTML, CSS, XML i Java Script) te razvojnih alata za web programiranje (PHP)
 • projektirati i izraditi složeniju relacijsku bazu podataka te korištenjem SQL jezika izvršavati složene selekcije podataka čitanje i upis podataka koristiti složenije matematičke operacije kao što su rješavanje problema optimizacije pomoću diferencijalnog računa, limesi i nizovi podataka
 • projektirati i izraditi složenije računalne programe sa grafičkim sučeljem za prezentaciju rezultata i stanja, uz korištenje algoritama pretraživanja te komunikaciju s bazom podataka, korištenjem objektno orijentiranih razvojnih alata i programa ovisno o odabranim izbornim jedinicama ishoda učenja i modulima,
 • proširiti stečena znanja iz obveznog dijela kurikuluma te steći dodatne vještine nužne za izradbu multimedijskih sadržaja, web stranica te programiranje mobilnih uređaja dijagnosticirati složenije smetnje u radu računalnih sustava, osobnih i poslužiteljskih računala te otklanjati dijagnosticirane kvarove i probleme…
 • instalirati i održavati poslužiteljske i klijentske operacijske sustave i radna okruženja na razini manje tvrtke ili ureda do razine složenosti domene